Kokybės krepšelis

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“.

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/kokybes-krepselis-nr-09-2-1-esfa-v-719-01-0001/

1 priedas

 

KELMĖS RAJONO KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS

VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS

 

RODIKLIAI IR JŲ VERTINIMAS

2015 metų  lapkričio 9–13 dienomis vyko gimnazijos veiklos kokybės išorinis gimnazijos vertinimas. Vertinimą vykdė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros sudaryta vertintojų grupė. Veiklos kokybės išorinio vertinimo išvados:

 

Sritis Teminio išorinio vertinimo rodiklis Vertinimo lygis
 1. Rezultatai
1.1. Asmenybės tapsmas 2
1.2. Mokinio pasiekimai ir pažanga 2
 1. Pagalba mokiniui
2.1. Orientavimasis į mokinio asmenybės tapsmą 2
2.2. Orientavimasis į mokinio poreikius 2
2.3. Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės 2
 1. Ugdymo(si) procesas
3.1. Ugdymo(si) planavimas 2
3.2. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas 2
3.3. Ugdymo(si) organizavimas 2
3.4. Mokymasis 2
3.5. (Įsi)vertinimas ugdymui 2

 

 PAGRINDIMAS

Išorinio vertinimo ataskaita.

70 proc. pamokų vyrauja mokymo paradigma ir tik 27 proc. pamokų mokytojai taikė sąveikos paradigmą, o 3 proc. mokymo paradigmą. Mokymo bazė pagal šiuolaikinius reikalavimus neatnaujinama dėl lėšų stokos, todėl būtina plėsti ugdymo galimybes šiuolaikinėmis technologijomis, tuo pačiu tobulinant   mokytojų ir mokinių IKT kompetencijas.

Dalykų ryšiai ir integracija yra tobulintinas dalykas, kadangi stebima tik vidinė dalyko integracija ir mokyklos prioritetinių sričių integracija į dalyką.

Vertinimas nepagrįstas dialogu, todėl mokiniai neįsitraukia į pasiekimų rezultatų apmąstymą, netaikoma refleksija.

Mokinių pasiekimai.

Remdamiesi NMPP rezultatų analize matome, kad mokiniams silpniau sekasi fizikiniai reiškiniai, gamtos tyrimai, organizmai ir jų aplinka. Vertinant kognityvinius gebėjimus mokinių pasiekimai žinių taikymo ir aukštesniųjų mąstymo gebėjimų srityse yra 30 proc. žemesni nei žinių ir supratimo pasiekimai.

Lyginant 2019 metų  ir 2016 metų 8 klasės mokinių  pasiekimų patikrinimo rezultatus matome, kad matematikos srityje atsiranda nepasiekusių patenkinamą lygmenį mokinių procentas (5 proc.), 40 proc. mokinių pasiekimai yra žemiau respublikos vidurkio. Gamtos mokslų srityje vertinant kognityvinius gebėjimus aukščiausiai vertinama yra žinios ir supratimas, o silpniausiai aukštesnieji mąstymo gebėjimai ir taikymai. 45 proc. mokinių pasiekimai yra žemiau respublikos vidurkio. Gamtos mokslų ir matematikos mokinių pasiekimai  labiausiai atsilieka nuo didmiesčių mokyklų (skirtumas 7 proc.).

2019 metų Nacionalinių brandos egzaminų analizės duomenimis tik 14 proc. mokinių renkasi laikyti fizikos brandos egzaminą, trijų metų (2017, 2018, 2019) pasirinkimo nuo besimokiusiųjų skaičiaus vidurkis 46 proc. Pasiekiamas žemiausias šio  egzamino rezultatas, lyginant su kitų gamtamokslinio ugdymo dalykų rezultatais (39 balai).   Bendras gamtos mokslų dalykų 2019 metų  pasiektų balų vidurkis yra 46,5 ir tai  11 proc. yra žemesnis už kitų dalykų brandos egzaminų balų vidurkį.

Dešimtos klasės mokinių 2019 metais matematikos  pasiekimų patikrinimo metu 70,6 proc. mokinių gavo teigiamus įvertinimus. 41 proc. iš jų pasiekė patenkinamą lygį, o 29 proc. gavo nepatenkinamus įvertinimus.

2019-2020 m. m. metinis kokybės rodiklis 5 – 8 klasėse pasiektas 55,1 proc.: 5 – 6 klasėse siekė 64,8 proc., o 7 – 8 klasėse 45,3 proc. Mokinių metinis pažymių vidurkis 5 – 6 klasėse 8,05, o 7 – 8 klasėse 7,03 balo.

 

Vidaus įsivertinimo ataskaita.

56 proc. mokinių į mokyklą eina su džiaugsmu. 94 proc. mokinių teigia, kad yra sunku mokytis. Daugumoje pamokų ugdymo turinys nepakankamai aktualizuotas ir sietas su mokinių patirtimi. Daugėja mokinių bijančių klysti ir mokytis iš savo patirties.

70 proc. pamokų mokytojai per mažai skiria dėmesio asmeninei mokinio pažangai, jos stebėjimui, aptarimui, fiksavimui, t.y. pasiekimai negrindžiami įrodymais ir dialogu su mokiniu.

25 proc. pamokų mokiniai mokosi aktyviau, sėkmingai derinami įvairūs mokymo metodai, mokymosi būdai, sukuriama patraukli ugdomoji aplinka, sudaromos sąlygos savitarpio pagalbai.

69 proc. mokinių teigia, kad neturi galimybės pasirinkti užduočių pagal savo gebėjimus.

64 proc. mokinių teigia, kad įsivertina retai, todėl pastangos tik dalinai skatina mokinių motyvaciją. Savo pažangą mokiniai stebi su klasių auklėtojais, kiekvieną mėnesį pildydami dienoraščius, tačiau neanalizuojamos sėkmių ir nesėkmių priežastys, jų pagrindu nekoreguojamas ugdymas.

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

Tikslas: Pagerinti 5–8 klasių mokinių pasiekimus gamtamokslinio ugdymo srityje.

 1. Uždavinys. Parengti tarpdalykinio integruoto ugdymo modelį.
Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas Įgyvendinimo laikotarpis
1.1. Parengta gamtos mokslų dalykų  integruoto mokymo programa.

 

 

 

 

 

Parengta matematikos, technologijų ir fizinio ugdymo dalykų integruota programa 5 ir 6 kl.

 

Parengta matematikos, fizikos, lietuvių k. dalykų integruota programa 7 kl.

 

 

Parengta matematikos, lietuvių k. ir chemijos integruota programa 8 kl.

 

5-6 kl. 2 mokiniai, besimokantys matematikos patenkinamu mokymosi lygiu, pereis į pagrindinį mokymosi lygį.

 

7 kl. 1 mokinys, besimokantis matematikos, fizikos, lietuvių k. patenkinamu mokymosi lygiu, pereis į pagrindinį mokymosi lygį.

 

8 kl. 1 mokinys, besimokantis chemijos, lietuvių k. patenkinamu mokymosi lygiu, pereis į pagrindinį mokymosi lygį.

5–8 kl. mokinių metinių vertinimų mokymosi kokybė (mokinių, besimokančių pagrindiniu ir aukštesniuoju mokymosi lygiu) padidės nuo 55 proc. iki 60 proc.

 

8 kl. gamtamokslinio ugdymo dalykų mokinių mokymosi kokybė (mokinių, besimokančių pagrindiniu ir aukštesniuoju mokymosi lygiu) padidės nuo 74 proc. iki 76 proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės integruotoms pamokoms 2000,00 Eur

(kanceliarinės priemonės, sportinis inventorius, muzikos instrumentai)

 

 

 

 

 

2 seminarai x 1500,00)

3000,00 Eur

 

 

 

 

 

Integracijos sėkmių leidinys 500,00 Eur

Reprezentacija  500,00 Eur

 

 

 

 

2020-2021 m. m. I pusmetis

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 m. m. II pusmetis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 m. m. II pusmetis

2021-2022 m. m. I pusmetis

 

 

 

 

2021-2022 m. m. II pusmetis

1.2. Organizuotos gamtos mokslų ir kitų dalykų integruotos pamokos.

 

8 kl.organizuotos 4 integruotos pamokos (matematika–fizika, biologija- lietuvių k., chemija-matematika, chemija-geografija, fizika – muzika) per pusmetį.
1.3. Parengtas gamtos mokslų ir matematikos integruotų užduočių bankas. 8 kl. parengtas integruotų fizikos–chemijos–matematikos užduočių bankas pagal mokinių gebėjimų lygius.

 

5–6 kl. parengtas integruotų matematikos–fizinio ugdymo– muzikos užduočių bankas.

1.4. Mokytojai tobulina integruotų dalykų programų rengimo ir visuminio ugdymo įgyvendinimo  kompetencijas.

 

Išklausyti pamokos tobulinimo  seminarai:

1. „Mokymasis tyrinėjant“;

„Mokinių gamtamokslinių kompetencijų ugdymas“.

1.5. Konferencijoje „Integracijos sėkmės“  mokytojai dalijasi integruotų pamokų patirtimi. Kartą per mokslo metus organizuota gimnazijos mokytojų konferencija.

Parengtas tarpdalykinėsintegracijos sėkmių leidinys.

 

 1. Uždavinys. Sukurti sąlygas mokinių patirtiniam ugdymui.
Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas Įgyvendinimo laikotarpis
2.1. Probleminio mokymo klasėje rengiami gamtos mokslųprojektai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įrengta probleminio mokymo klasė.

 

5–8 kl. mokiniai parengs4 projektus ekologiniam patirtiniam ugdymui: „Ekologinis potyrių takas“:

5 kl. „Kneipo takelis“;

6 kl. „Kvapų takelis“;

7 kl. „Beždžioniukų tiltas“

8 kl. „Sodo takelis“.

 

Nuo 25proc. iki 50proc. mokinių pamokoje dirba aktyviai ir iniciatyviai (remiantis mokinių apklausos ir stebėtų pamokų duomenimis).

 

Nuo 27proc. iki 50proc. gamtamokslinio ugdymo pamokų organizuojama šiuolaikiškai ir netradiciškai, siejant su mokinių patirtimi (remiantis gamtamokslinio ugdymo mokytojų užpildytomis pamokų anotacijomis).

 

5 kl. 1 mokinys, besimokantis gamtosir žmogaus patenkinamu mokymosi lygiu, pereis į pagrindinį mokymosi lygį.

 

6 kl. 1 mokinys, besimokantis gamtosir žmogaus patenkinamu mokymosi lygiu, pereis į pagrindinį mokymosi lygį.

 

7 kl. 1 mokinys, besimokantis fizikos, biologijos patenkinamu mokymosi lygiu, pereis į pagrindinį mokymosi lygį.

 

8 kl. 1 mokinys, besimokantis chemijos, fizikos, biologijos patenkinamu mokymosi lygiu, pereis į pagrindinį mokymosi lygį.

 

Nuo 10 proc. iki 30 proc.pamokų gamtamokslinio ugdymo mokytojai taiko IKT patirtiniam  mokymui (remiantis gamtamokslinio ugdymo dalykų mokytojų ilgalaikiais planais).

 

 

Baldų komplektas 3600,00 Eur

Interaktyvus  ekranas3000,00Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauko potyrių klasės įrengimas 4000,00 Eur

 

 

 

 

 

Baldų komplektas 3000,00Eur.

 

Interaktyvus ekranas 3000,00Eur.

Programinė įranga ir daviklių komplektas. Įranga 6000,00 Eur.

2021-2022 m.m. I pusmetis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 m.m. II pusmetis

 

 

2021-2022 m. m. I pusmetis

 

2020-2021 m.m. I pusmetis.

 

 

 

2.2. Lauko potyrių klasėje vedamos gamtamokslinio ugdymo pamokos. Įrengta lauko potyrių klasė.

 

Lauko potyrių klasėje 5-8 kl.mokiniams organizuota 10 proc.visų gamtos m. pamokų.

2.3.Mobilioje gamtamokslinio ugdymo laboratorijojevykdomas patirtinis ugdymas. Įrengta mobili gamtamokslinio ugdymo laboratorija.

 

Laboratorijoje vedamos gamtos mokslų pamokos: 5-6 kl.kartą per mėnesį vyksta gamtos ir žmogaus pamokos,

7 kl. kartą per mėnesį vyksta fizikos ir kartą per mėnesį biologijos pamokos,

8 kl.kartą per mėnesį vyksta chemijos ir kartą per mėnesį biologijos pamokos.

 

2.4. Gamtamokslinio ugdymo 3D laboratorijoje  vedamos aktyvaus mokymosi pamokos. Įrengtas 3D kompiuterinės įrangos komplektas.

 

Gamtos mokslų pamokos vedamos kartą per mėn.

 

 

Įranga 5000,00 Eur

Interaktyvus ekranas, 3D akiniai, rinkiniai chemijos, fizikos, biologijos, geografijos pamokoms.

2021-2022 m.m. I pusmetis
Mokymai mokytojams

„Patirtinio ugdymo didaktika“- 1500.00Eur

2021-2022m.m. rugsėjo-spalio mėn.

 

 1. Uždavinys. Įdiegti mokinių refleksijos planavimo ir pažangos stebėjimo platformą.

 

Veikla Kiekybinis rodiklis Kokybinis rodiklis Lėšų detalizavimas Įgyvendinimo laikotarpis
3.1. Mokytojai planuoja mokinių refleksijas ir stebi mokinių daromą pažangą.

 

Įdiegta  5–8 kl.mokinių pažangos stebėjimo ir refleksijos internetinė platforma.

 

100 proc. 5-8 kl. mokinių stebi, fiksuoja ir analizuoja savo pasiekimus.

 

Nuo 50 proc. iki 70proc. pamokų vykdomas mokinio asmeninių pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas (duomenys matomi refleksijos elektroninėje platformoje).

Refleksijos platforma 800,00×2 metams

1600,00

 

Mokymai mokytojams

1500,00

 

2020-2021 m. m. I pusmetis

 

 

2020-2021m. m. I pusmetis

 

 

Patvirtinu, kad šiame plane numatytos projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nėra suplanuotos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

 

 

 

           Partnerio atsakingas asmuo

 

 

_______________________________

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

 

 

 

              Mokyklos vadovas

 

 

___________________________________

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

 

 

 

KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJA

GAMTOS MOKSLŲ DALYKŲ INTEGRUOTO MOKYMO PROGRAMA 5 – 8 kl.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gamtos mokslų dalykų ir kitų dalykų integruoto mokymo programa (toliau – Programa) apibrėžia gamtos ir kitų dalykų integruoto mokymo turinį ir yra skirta nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti mokinių gamtamokslinę kompetencijas.
 2. Gamtamokslinis ugdymas grindžiamas šiais principais:

2.1. Orientavimosi į vertybes – ugdymas prisideda prie vertybinių nuostatų ugdymo ir jomis remiasi.

2.2. Integralumo – ugdymas grindžiamas gamtos ir technikos reiškinių bei procesų holistine interpretacija.

2.3. Konstekstualumo – ugdymas orientuotas į reiškinių pažinimą juos interpretuojant lokaliame ir globaliame kontekste.

2.4. Perspektyvomis, orientuotomis į ateitį – ugdymas atskleidžia gamtos mokslų ir technologijų vystymosi dinamiką ir alternatyvas.

2.5. Partnerystės –  ugdymas plėtojamas bendradarbiaujant įvairių mokomųjų dalykų mokytojams.

2.6. Patyriminiu mokymu akcentuojant asmeninę patirtį, supratimą, mokymąsi kaip pažinimą bei elgseną.

 

 1. PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, STRUKTŪRA

 

 1. Programos tikslas – tobulinti gamtamokslinį ugdymą ir gerinti mokinių pasiekimus.
 2. Programos tikslui įgyvendinti keliami uždaviniai:

4.1. Ugdyti kritinį mąstymą, praktinės ir kūrybinės veiklos gebėjimus ir įgūdžius.

4.2. Tyrinėjant ir analizuojant aplinką, pažinti gamtą ir kultūrą, suvokti pasaulio ekosistemiškumą ir vientisumą, ugdyti(s) mokslinę pasaulėvoką, suvokti visuomenės saviorganizacijos principus.

4.3. Suteikti galimybę gamtos ir įvairių dalykų integracijai, padedant atskleisti įvairialypį pasaulio vaizdą.

4.4. Ugdymo procesą vykdyti lanksčiai, atsižvelgiant į mokinių asmenines savybes, polinkius, gebėjimus ir patirtis.

 1. Programą sudaro:

5.1. Gamtos mokslų ir kitų dalykų integruotos pamokos. 1 lentelė

5.2. Temų tarpdalykinis integravimas. 2 lentelė. Taikomas koreliacijos modelis tarp dviejų dalykų.Šio modelio grafinis vaizdavimas pateiktas 3 pav.

5.2. Integruoti gamtos ir įvairių mokomųjų dalykų projektai. Mokinių grupės atlieka ilgalaikius gamtamokslinius projektus, integruojančius kelių dalykų žinias ir gebėjimus.

 

 • PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Programa įgyvendinama:

6.1. Integruojant formaliojo švietimo veiklas.

6.2. Naudojant projektinę ugdymo(si) veiklą, 5 – 8 klasėse vykdant mokomuosius, tiriamuosius ir pažintinius projektinius darbus.

6.3. Taikant aktyviojo ugdymo metodus ir priemones: kūrybinį darbą grupėse, eksperimentus, tyrimus, dalijimąsi patirtimi ir atradimais, darbo rezultatų pateikimu ir pristatymu ir analize.

 

 1. PROGRAMOS REZULTATAI

 

 1. Įgyvendinus programą, mokiniai gebės:

7.1. Naudotis gamtos pasaulį aiškinančiomis žiniomis ir gamtos tyrimų metodais siekiant atsakyti į iškylančius klausimus, ieškoti įrodymais pagrįstų išvadų bei sprendimų; suprasti žmogaus veiklos sukeltus pokyčius gamtoje ir imtis asmeninės atsakomybės už aplinkos išsaugojimą, tausoti savo ir kitų žmonių sveikatą,

7.2. Tyrinėjant ir analizuojant aplinką, pažinti gamtą ir kultūrą, suvokti pasaulio ekosistemiškumą ir vientisumą, ugdyti(s) mokslinę pasaulėvoką, suvokti visuomenės saviorganizacijos principus.

 

 1. PRIEDAI

 

1 lentelė

GAMTOS MOKSLŲ IR KITŲ DALYKŲ INTEGRUOTŲ PAMOKŲ 8 KLASĖJE

PLANAS – GRAFIKAS

Eil.

Nr.

Dalykas, mokytojo

vardas, pavardė

Integruojamų dalykų temos Laikotarpis Pamokų sk. Pamokos vedimo vieta
1. Chemija. Daiva N.

Matematika. Gintarė V.

Kiekybinė mišinio sudėtis (chemija).

Proporcingoji dalyba (matematika).

Kovo mėn. 1 val. Chemijos kab.
2. Chemija. Daiva N.

Biologija. Rūta D.

Cheminės medžiagos buityje (chemija).

Sveikatai kenksmingos medžiagos (biologija).

Rugsėjo mėn. 1 val. Biologijos kab.
3. Matematika. Gintarė V.

Fizika. Violeta Š.

Uždavinių sprendimas sudarant lygtis (matematika).

Mechaninio judėjimo uždaviniai. ( fizika)

Kovo mėn. 1 val. Fizikos kab.
4. Fizika. Violeta Š.

Muzika. Eglė D.

Garso apibūdinimas (fizika).

Muzikos instrumentų įvairovė (muzika).

Sausio mėn. 1 val. Muzikos kab.

 

 

 

2 lentelė

DALYKŲ TEMŲ INTEGRACIJOS PLANAS 5 – 8 KLASĖSE

5 KLASĖ
Dalykas, tema  

Dalykas, į kurį integruojama

Temos Val. sk. Laikotarpis
MATEMATIKA:

1.      Stačiakampis. Perimetras ir plotas.

 

2.      Stačiakampis. Kvadratas.Perimetras ir plotas.

 

3.      Kvadratas.Perimetras ir plotas.

 

4.      Trikampis. Statusis trikampis. Perimetras ir plotas.

TECHNOLOGIJOS  

1.      Medienos darbai. Įvairių matmenų stačiakampių gamyba.

2.      Medienos darbai. Įvairių matmenų stačiakampių ir kvadratų gamyba.

3.      Medienos darbai. Įvairių matmenų kvadratų gamyba.

4.      Medienos darbai. Įvairių matmenų trikampių gamyba.

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

04 mėn.

 

04 mėn.

 

 

04 mėn.

 

04 mėn.

MATEMATIKA:

1.      Judėjimo uždaviniai.

FIZINIS UGDYMAS  

1.      Bėgimas.

 

 

1

 

04 mėn.

6 KLASĖ
MATEMATIKA:

1.      Daugiakampis. Stačiakampis. Kvadratas. Statusis trikampis. Perimetras ir plotas.

 

2.      Skritulys. Apskritimo ilgis ir plotas.

3.      Stačiakampis gretasienis. Kubas.

 

4.      Stačiakampis gretasienis. Kubas.

TECHNOLOGIJOS  

1.      Medienos darbai. Įvairių matmenų daugiakampių, stačiakampių, kvadratų, st. trikampių  gamyba.

2.      Medienos darbai. Įvairių matmenų skritulių gamyba.

3.      Medienos darbai. Įvairių matmenų stačiakampių gretasienių ir kubų gamyba.

4.      Medienos darbai. Įvairių matmenų stačiakampių gretasienių ir kubų gamyba.

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

1

 

04 mėn.

 

 

 

04 mėn.

 

04 mėn.

 

 

04 mėn.

MATEMATIKA:

1.      Judėjimo uždaviniai.

FIZINIS UGDYMAS  

1.      Bėgimas.

 

 

1

 

04 mėn.

GAMTA IR ŽMOGUS:

1.      Gyvybės kilmė.

GEOGRAFIJA  

1.      Žemės sandara.

 

 

1

 

12 mėn.

7 KLASĖ
MATEMATIKA:

1.      Uždavinių sprendimas, sudarant lygtis.

LIETUVIŲ KALBA  

1.      Mokslinis stilius.

 

 

1

 

01 mėn.

MATEMATIKA:

1.      Stačiosios prizmės paviršiaus plotas.

2.      Stačiosios prizmės paviršiaus plotas.

3.      Stačiosios prizmės paviršiaus plotas.

DAILĖ  

1.      Daiktų formos ir funkcijos (maketai).

2.      Daiktų formos ir funkcijos (maketai).

3.      Daiktų formos ir funkcijos (maketai).

 

1

 

1

 

1

 

05 mėn.

 

05 mėn.

 

05 mėn.

FIZIKA:

1.      Technika, gamta.

LIETUVIŲ KALBA  

1.      Mokslinis stilius.

 

1

 

09 mėn.

8 KLASĖ
MATEMATIKA:

1.      Uždavinių sprendimas, sudarant lygtis

LIETUVIŲ KALBA  

1.      Funkciniai lietuvių kalbos stiliai.

 

1

 

11mėn.

MATEMATIKA:

1.      Ritinio paviršiaus plotas.

DAILĖ  

1.      Erdvės iliuzijos perteikimo būdai.

 

1

 

04mėn.

CHEMIJA:

1.      Mišiniai.

 

LIETUVIŲ KALBA  

1.      Mokslinis stilius.

 

1

 

10 mėn.

FIZIKA:

1.      Judėjimo uždaviniai.

FIZINIS UGDYMAS  

1.      Bėgimas.

 

1

 

09 mėn.