Socialinis pedagogas

Informacija atnaujinta 2019-10-01

Soc. pedagogė Sanida Klusienė, el. p. sanida.klusiene@zlgimnazija.lt

Išsilavinimas –  socialinės pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (Šiaulių universitetas)

Socialinės pedagogės  Sanidos Klusienės darbo grafikas

2019-2020 m.m.

Savaitės dienos Darbo pradžia Pietų pertrauka Darbo pabaiga Dirbta valandų per dieną
Pirmadienis 8:00 12:00 – 12:30 16:00 7.5
Antradienis 7:30 12:00 – 12:30 15.30 7.5
Trečiadienis 8:00 12:00 – 12:30 16.00 7.5
Ketvirtadienis 7:30 11:30 – 12:00 15.30 7.5
Penktadienis 7:30 12:00 – 12:30 14.00 6

 

Mokinių individualių konsultacijų laikas

Savaitės dienos Konsultacijų laikas
Pirmadienis 13:50 – 14:50
Trečiadienis 14:00 – 14:50
Penktadienis 10:40 – 11:10

 

Grupinės mokinių konsultacijos

Savaitės dienos Konsultacijų laikas
Antradienis 13:50 – 14:50
Ketvirtadienis 14:00 – 15:00
Penktadienis 11:10 – 11:50

 

Mokytojų individualių konsultacijų laikas

Savaitės dienos Konsultacijų laikas
Antradienis 12:30 – 13:00
Ketvirtadienis 12:30– 14:00

 

Tėvų individualių konsultacijų laikas

Savaitės dienos Konsultacijų laikas
Pirmadienis 14.50 – 16:00
Trečiadienis 14:50– 15:30

 

Konsultacinės valandos: individualus darbas su mokiniais,  mokinių tėvais, klasės vadovais, pedagogais -18 valandų.

Kita veikla: lankymasis mokinių namuose, dokumentų pildymas, konsultacijos su kitais specialistais, pasiruošimas klasės valandėlėms, tėvų susirinkimams, tiriamasis darbas, komandinės veiklos koordinavimas, nemokamo maitinimo kuravimas ir t.t.-18 valandų.

 

 

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – rūpintis mokinių socialine gerove, padėti jiems adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, gimnazijoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis, tapti savarankiškais asmenimis.

 

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

  • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – mokiniu, tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, pedagogais ir kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais.
  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su mokiniais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevenciją.
  • Padeda tėvams ar teisėtiems mokinio atstovams ugdyti savo vaiką: suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
  • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos administracija sprendžiant mokinių socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip mokinių socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį – pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
  • Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės – pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
  • Kartu su gimnazijos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.
  • Inicijuoja išteklių, kurie būtini mokinių ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
  • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
  • Atstovauja ir gina mokinių teises gimnazijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
  • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu.