Pagalba mokiniui

Informacija atnaujinta 2020-03-31

PEDAGOGINĖS, PSICHOLOGINĖS IR SOCIALINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

 KRAŽIŲ GIMNAZIJOJE

Pagalbos mokiniui tvarkos aprašas

MOKYTOJŲ IR KLASIŲ VADOVŲ TEIKIAMA PAGALBA

Klasių vadovai ir mokytojai teikia pagalbą savo klasės ar grupės vaikams:

 • Mokymosi pagalba.
 • Socialinių įgūdžių formavimo, pilietinės brandos, prevencinė veikla.
 • Individualus darbas su mokiniu, su mokinio šeima.
 • Darbas su klase.

GIMNAZIJOS SPECIALISTŲ TEIKIAMA PAGALBA

Kai neužtenka klasės vadovo ar mokytojo kompetencijos, kreipiamasi į specialistus, kurie suteikia pagalbą mokiniui, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais dokumentais. Gimnazijoje dirba specialistų komanda:

 • Socialinis pedagogas;
 • Psichologas;
 • Spec. pedagogas – logopedas;
 • Sveikatos priežiūros  specialistas.

GIMNAZIJOS SPECIALISTŲ KONSULTACIJOS MOKINIAMS (Informacija ruošiama)

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS TEIKIAMA PAGALBA

Prioritetinės veiklos kryptys:

Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas, sąmoningo pozityvaus elgesio skatinimas.

Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Uždaviniai:

 1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
 2. Organizuoti įvairius prevencinius  renginius, susitikimus, akcijas bendruomenei aktualiomis temomis.
 3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo

ar nenoro lankyti mokyklą ir kitų teisėtvarkos pažeidimų atvejus.

 1. Dalyvauti įvairiuose gimnazijos projektuose, konkursuose, akcijose.
 2. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo,

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.

6.    Vykdyti krizių valdymą mokykloje

KITŲ INSTITUCIJŲ PAGALBA

 Gimnazija bendradarbiauja su sveikatos ugdymo, policijos, socialinėmis, vaiko teisių ir kitomis institucijomis, dirbančiomis su vaikais bendruomenėje dėl pagalbos teikimo gimnazijoje ir už jos ribų:

 • Kelmės rajono pedagogine psichologine tarnyba;
 • Vaikų teisių apsaugos skyrius;
 • Telšių VPK;
 • Sveikatos priežiūros įstaigomis;
 • Socialinės paramos skyriumi, seniūnijoje /socialiniais darbuotojais darbui su socialinės rizikos šeimomis.

Visi struktūroje nurodyti lygmenys glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje: abipusė atsiskaitomybė, bendras planavimas, pagalbos teikimo vaikui aptarimas.

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

 

Psichologinės pagalbos telefonai

 

 Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas
Vaikų linija www.vaikulinija.lt 116 111 Kasdien 11.00-21.00
Jaunimo linija www.jaunimolinija.lt 8 800 28 888 Visą parą
Moksleivių linija 8 800 23300 I-V 15.00-21.00

 

Pokalbiai 8-800 linija yra nemokami

 

Psichologinė pagalba internetu

 Vaikų linija Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt Atsako per dvi dienas
Jaunimo linija Registruotis ir rašyti svetainėje: http://jppc.lt/draugas Atsako per tris dienas
Vilties linija Rašyti svetainėje:

http://paklausk.kpsc.lt Atsako per tris dienasŠiaulių jaunimo linijaRašyti:

kasnutiko@yahoo.com Atsako per tris dienas

 

Pagalbos telefonai

Bendrasis pagalbos telefonas: 112

Gaisrinė: 01
101 (Omnitel)
011 (Bite GSM, Tele2)

Policija: 02
102, 112 (Omnitel)
022 (Bite GSM, Tele2)

Greitoji pagalba: 03
103 (Omnitel)
033 (Bite GSM, Tele2 )

Dujų tarnyba: 04

DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMĄ

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas.

Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-1215 „ Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Švietimo ir mokslo ministro2011 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-1393 ,,Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Švietimo ir mokslo ministro2011 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. V-1228 „ Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Švietimo ir mokslo ministro2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1548 ,, Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų“.

Švietimo ir mokslo ministro2001 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 1667 „Dėl socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“