Sveika mokykla

Informacija atnaujinta 2023-11-14

Nuo 2012 m. lapkričio 27 d.  Kražių gimnazija pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla

Sveikatą stiprinančios mokyklos
programos anotacija

Kražių gimnazijos vizijoje išdėstytos pagrindinės mokyklos veiklos kryptys ir akcentuota bendruomenės vertybinė orientacija, koncentruojamas dėmesys žmogui, žmonių tarpusavio santykiams. Gimnazijoje yra gera sportinė bazė, daugiau kaip 50 procentų neformalaus ugdymo sudaro sportinė veikla, 40 procentų mokinių lanko choreografijos užsiėmimus. Siekdama įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių į sveikatos stiprinimo veiklą, gimnazija integruoja tradicinės kultūros paveldą į sudarytą sveikatą stiprinančios mokyklos programą. Dalyvavimas Sveikatą stiprinančios mokyklos programoje – puiki sąlyga vystyti diskusijų kultūrą sveikatos ugdymo klausimais, tobulinti bendruomenės tarpusavio santykius, plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pritraukti kuo daugiau gimnazijos bendruomenės narių aktyvios ir sveikos bendruomenės kūrimui. Programos tikslo – aktyvios ir sveikos bendruomenės
kūrimas – įgyvendinimui gimnazijoje sudaryta sveikatos stiprinimo programa ,,Aktyvi bendruomenė – sveika bendruomenė”, kurios sritys – psichosocialinė aplinka, fizinė aplinka, ištekliai, veiklos sklaida ir kt. Programos turinį sudaro veikla su mokiniais, veikla su tėvais, pedagogais ir kryptinga veikla su vietos bendruomene.

Augantis žmogus yra imlus ir lengvai pažeidžiamas, todė, bendruomenės sutarimu, įsipareigojame kurti aplinką, palankią sveiko gyvenimo įpročių ugdymui. Veiklos su mokiniais prioritetinės kryptys yra aktyvi sportinė veikla, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija, sveika mityba, lytiškumo ugdymo galimybės, formos – diskusijos, parodos, susitikimai, konkursai, varžybos, turistiniai žygiai. Veikla su tėvais orientuota į kryptingą tėvų švietimą paskaitų, informacinės medžiagos platinimo, diskusijų ir tyrimų formomis. Svarbiausias vaidmuo siekiant programos įgyvendinimo tenka pedagogams, organizuojantiems formalų ir neformalų ugdymą. Programos veiklos formos pedagogams –
pasichologinių paskaitų ciklai, kvalifikacijos tobulinimas, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, akcijų organizavimas. Vietos bendruomenės vaidmuo programos įgyvendinimui ypač reikšmingas – tai kvalifikuota informacija sveikatinimo klausimais, bendravimas ir bendradarbiavimas susitikimų forma ir virtualioje erdvėje įgyvendinant programos tikslus ir uždavinius.

Bendra,  kryptinga veikla  bus puiki prielaida stiprinti gimnazijos bendruomenės narių fizinę, protinę bei dvasinę sveikatą, taps darnios asmenybės vystymosi garantu.

 

Sveikatą stiprinančios gimnazijos   TIKSLAS – aktyvios ir sveikos bendruomenės kūrimas.

VIZIJA

Gimnazija – ugdanti darnią asmenybę. Sveikatą puoselėjanti tradicinės kultūros mokykla, jungianti besimokančią visuomenę aktyviai ir sėkmingai veiklai.

 

MISIJA

 

Padėti kiekvienai asmenybei pagal prigimtinius gebėjimus įgyti gyvenimo kokybės kompetencijos ir įsilieti į besikeičiančios visuomenės gyvenimą. Pažangos garantas – žmogaus ryšys su
žmogumi laiduojantis kaitos visumą.

 

UŽDAVINIAI

 

Vystyti diskusijų kultūrą sveikatos ugdymo klausimais, siekiant įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių.

Organizuoti sveiką gyvenseną skatinančią veiklą.

Plėsti aktyvaus judėjimo formas.

Gimnazijoje sukurti saugią ir sveiką aplinką mokinių ugdymui.

Tobulinti bendruomenės tarpusavio santykius, plėtojant pasitikėjimą ir partnerystę.

*****

2023 metai

Sveikatos programa 2023-2028 metams.

*****

INFORMACIJA UŽ 2013 METUS APIE SVEIKATINGUMO METŲ RENGINIŲ, SKELBIAMŲ SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INTERNETO SVETAINĖJE, VYKDYMĄ

 

*****

 KRAŽIŲ GIMNAZIJA

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

2014m.

 

 TIKSLAS: Aktyvios ir sveikos bendruomenės kūrimas.

       UŽDAVINIAI:

 

 1. Vystyti diskusijų kultūrą sveikatos ugdymo klausimais, siekiant įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių.
 2. Organizuoti sveiką gyvenseną skatinančią veiklą.
 3. Plėsti aktyvaus judėjimo formas.
 4. Gimnazijoje sukurti saugią ir sveiką aplinką mokinių ugdymui.
 5. Tobulinti bendruomenės tarpusavio santykius, plėtojant pasitikėjimą ir partnerystę.

VEIKLOS PLANAS

 

Eil.Nr.

Veikla

 

Atsakingi, vykdytojai

Terminai (data)

Pastabos (lėšos, dalyviai, ……)

 

I. VEIKLA SU MOKINIAIS

1.

Alkoholio, tabako ir psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programos vykdymas Klasių auklėtojai Pagal klasių auklėtojų planus 1-8, 1g-4g klasių mokiniai

2.

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos vykdymas Klasių auklėtojai Pagal klasių auklėtojų planus 5-8, 1g-4g klasių mokiniai

3.

Pamokėlė „Pirmoji pagalba nušalus, susižeidus žiemą“Paskaita „Kaip išvengti peršalimo ligų“ Sveikatos priežiūros specialistė Sausio-vasario mėn.(pagal klasių auklėtojų planus) 5-12 klasių mokiniai

4.

Valandėlės „Kokia tvarka mano kuprinėje“; „ Dienos rėžimas“; „Akių mankšta“ Pradinių klasių auklėtojai Sausio-vasario mėn. Pradinių klasių mokiniai

5.

Gyvenimo būdo įtaka sveikatai Sveikatos priežiūros specialistė Vasario mėn. 8 klasės mokiniai

6.

Paskaita „Paauglių požiūris į ankstyvus lytinius santykius“ Visuomenės sveikatos biuro specialistė Vasario 3 d. 8, 1g klasių mokiniai

7.

Asmens higienos įgūdžių ugdymas  Sveikatos priežiūros specialistė Kovo mėn. Pradinių klasių mokiniai

8.

Veiksniai, lemiantys protinį darbingumą J. Bakutienė Kovo mėn. 2g klasės mokiniai

9.

Sveiko gyvenimo įgūdžiai: savigarba, savitvarda, sugebėjimas pasakyti „ne“ V. Šniaukštienė Balandžio mėn. 3 gklasės mokiniai

10.

Stresai, kuriuos patiria jaunimas Sveikatos priežiūrosspecialistė Balandžio mėn. 10 klasės mokiniai

11.

Klasės valandėlė „Kontraceptinės priemonės. Saugus seksas.“ Sveikatos priežiūrosspecialistė Balandžio mėn. 3 gklasės mokiniai

12.

Valandėlė „Būkim švarūs ir tvarkingi“ Sveikatos priežiūros specialistė Balandžio  mėn. 7 klasės mokiniai

13.

Paskaita „ Paros bioritmai ir dienos rėžimas“ L. Kasparaitė Gegužės mėn. 5 klasės mokiniai

14.

Popietė su stomotologe. „Dantų priežiūra“ I. Gedvilienė,stomatologė Spalio mėn. Pradinių klasių mokiniai

15.

Mergaičių ir berniukų lyčių ypatumai ir higiena Sveikatos priežiūros specialistė Spalio mėn. 5 klasė

16.

Gyvenimo būdo įtaka sveikatai. Sveikos gyvensenos principai. J. Bakutienė Gruodžio mėn. 2 gklasė

17.

Mankštos pratimai pertraukų metu I. Gedvilienė Kiekvieno mėn. paskutinę savaitę PUG, 1-4 klasių mokiniai

18.

Kodėl svarbu kontroliuoti mintis, emocijas, elgesį – išsaugoti savivertę, savigarbą, dvasinę darną? J. Bakutienė Gruodžio mėn. 2 gklasė

 

II. RENGINIAI (šventės, akcijos, viktorinos, konkursai ir kt.)

1.

Sveikatingumo diena „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ B. Dirmeikienė Sausio mėn. 1-4 kl. mokiniai

2.

Žiemos sportinė diena „ Į mišką- ant rogučių su tėčiu ir mama“ Pradinių klasių mokytojai. Vasario mėn. Pradinių klasių mokiniai

3.

„Sveikatos želmenėliai“(pasaulinei sveikatos dienai)Piešinių konkursas „Sveiki vaikai – sveikoje aplinkoje“ Sveikatos priežiūros specialistė, kl.auklėtojai, soc pedagogė, psichologė Balandžio mėn 1-12 klasių mokiniai

4.

Pasaulinė sveikatos diena.Olimpinis festivalis „Augti ir stiprėti“

N. Dirmeikienė

Balandžio 7 d.

 1-4 kl. mokiniai, tėvai

5.

Žygis su šiaurietiškom lazdom (Pasaulinei sveikatos dienai pažymėti)

R. Andrulienė

Balandžio mėn Su M. K. Sarbievijaus kultūros c.

6.

Siekiame gyventi švarioje aplinkoje. Akcija „ Darom“ Soc. pedagogė Balandžio mėn 1-12 klasių mokiniai

7.

Mokinių lankstinukų konkursas „Sveika gyvensena“ Mokinių tarybaKlasių auklėtojai Balandžio mėn. 5-8,1g-3g kl. mokiniai

8.

Sporto šventė „Sportuojanti šeima- laiminga šeima“ Pradinių klasių mokytojai. Gegužės mėn. Pradinių klasių mokiniai

9.

Žygeivių diena Skautų būrelio vadovas

Birželio mėn.

Skautų būrelio nariai

10.

Sveikatos stovykla Rugpjūčio mėn.

11.

Akcija„Į mokyklą – dviračiu“ Klasių auklėtojai Rugsėjo mėn. 6-8, 1g-4g klasių mokiniai

12.

Žygis su šiaurietiškom lazdom R. Andrulienė Rugsėjo mėn.

13.

Viktorina„Daržoves valgyti -sveika“ I. Gedvilienė,valgyklos vedėja Spalio mėn. Pradinių klasių mokiniai

14.

Akcija „Švari mokykla“ L. Kasparaitė Lapkričio mėn. Mokinių taryba

 

III. VEIKLA SU TĖVAIS

1. Žiemos sportinė diena „ Į mišką- ant rogučių su tėčiu ir mama“ Pradinių klasių mokytojai. Vasario mėn. Pradinių klasių mokiniai
2. Psichologo seminaras „Mokinys. Mokytojas. Tėvas. Kaip susikalbėti?“ R. Andrulienė Kovo 27 d. Mokiniai, tėvai, mokytojai
3. Sveiko maisto gaminimas- pristatymas „ Sveikiausia mišrainė“ B. Dirmeikienė Balandžio mėn. Pradinių klasių mokiniai
4. Šeimų šventė Klasių vadovai Gegužės mėn. Su M. K. Sarbievijaus kultūros c.
5. Sporto šventė „Sportuojanti šeima- laiminga šeima“ I. Gedvilienė Gegužės mėn. Pradinių klasių mokiniai
6. Bendradarbiavimas su tėvų klubo „Ateitis“ nariais sveikatingumo klausimais Tėvų klubo „Ateitis“ kuratorė Kovo, spalio mėn.
7. Lankstinukų, informacijos rengimas tėvams  sveikatos stiprinimo klausimais. Dailės mokytoja, informacinio centro vadovė Kartą per metus

 

IV. VEIKLA  SU PEDAGOGAIS

1. Psichologinių paskaitų ciklas mokytojams„ Bendravimo su paaugliais ypatumai“ Psichologė Kartą per trimestrą
2. Kvalifikacijos tobulinimas: dalyvavimas seminaruose, konferencijose Sveikatos stiprinimo veiklos darbo grupė nuolat
3. Stendo  „ Tavo sveikata“  leidimas Sveikatos priež. specialistė Kartą per pusmetį

 

V. VEIKLA VIETOS  BENDRUOMENĖJE

1. Užmegzti ir palaikyti ryšius su mokyklomis įsijungusiomis į „Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą“ Direktorė, sveikatos stiprinimo veiklos darbo grupė nuolat
2. Sveikatingumo renginiai kartu su Kražių kultūros centru, dalyvaujant Kražių miestelio bendruomenei. Renginių organizatoriai Pagal šį veiklos planą
3. Bendradarbiauti su Kelmės sveikatos biuru, Kražių ambulatorija, Kelmės savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriumi, Kražių seniūnija, Kražių kultūros centru. Direktorė, sveikatos stiprinimo veiklos darbo grupė  nuolat
4. Informacijos sveikatos klausimais sklaida gimnazijos internetiniame puslapyje, žiniasklaidoje Renginių organizatoriai nuolat
5. Atvirų durų dienos gimnazijoje Gimnazijos administracija Kartą per metus

 

_______________________

PARENGĖ

Neformaliojo ugdymo skyriaus  vedėja

Violeta Šuštauskienė

 

SUDERINTA

Metodinės  tarybos susirinkime

2014 m. sausio   15   d.

 

 KRAŽIŲ GIMNAZIJA

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

2015m.

 

 TIKSLAS: Aktyvios ir sveikos bendruomenės kūrimas.

       UŽDAVINIAI:

 1. Vystyti diskusijų kultūrą sveikatos ugdymo klausimais, siekiant įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių.
 2. Gimnazijoje sukurti saugią ir sveiką aplinką mokinių ugdymui.
 3. Organizuoti sveiką gyvenseną skatinančią veiklą.
 4. Plėsti aktyvaus judėjimo formas.
 5. Tobulinti bendruomenės tarpusavio santykius, plėtojant pasitikėjimą ir partnerystę.

VEIKLOS PLANAS

Eil.Nr.

Veikla

 

Atsakingi, vykdytojai

Terminai (data)

Pastabos (lėšos, dalyviai, ……)

 

I. VEIKLA SU MOKINIAIS

1.

Alkoholio, tabako ir psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programos vykdymas Klasių auklėtojai Pagal klasių auklėtojų planus 1-8, 1g-4g klasių mokiniai

2.

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos vykdymas Klasių auklėtojai Pagal klasių auklėtojų planus 5-8, 1g-4g klasių mokiniai

3.

Valandėlė „Dienos rėžimas“ Sveikatos priežiūros specialistė Rugėjo mėn. Pradinių klasių mokiniai

4.

Paskaita „Paauglių požiūris į ankstyvus lytinius santykius“ Visuomenės sveikatos biuro specialistė Kovo mėn. 3g, 4g klasių mokiniai

5.

Valandėlė: „Energetiniai gėrimai“ Sveikatos priežiūros specialistė Kovo mėn. 8, 1ga, 1gb, 3g klasių mokiniai

6.

Kas yra lytiškumas Sveikatos priežiūros specialistė Kovo mėn. 8, 1ga, 1gb, 2g klasių mokiniai

7.

Valandėlė: „Tylos versmė“ Sveikatos priežiūros specialistė Balandžio mėn. 2,3, 4g klasių mokiniai

8.

Valandėlė „Saugi vasara“; Sveikatos priežiūros specialistė Birželio  mėn. 3-5 klasių mokiniai

9.

Klasės valandėlė,,Netaisyklinga laikysena“ Sveikatos priežiūrosspecialistė Spalio mėn. 5-2g klasių mokiniai

10.

Klasės valandėlė„Ir maistas, ir vaistas“ Sveikatos priežiūrosspecialistė Lapkričio mėn. 5-6 klasių mokiniai

11

Alkoholio, tabako ir psichiką veikiančių medžiagų prevencija Visuomenės sveikatos biuro specialistė Lapkričio mėn 1ga, 1gb, 3g, 4g klasių mokiniai

12.

„Pedikuliozė ar tik higienos nesilaikančių bėda?“ Sveikatos priežiūrosspecialistė  Per mokslo metus 1-3g  klasių mokiniai

13

Klasės valandėlė„Gripas ar peršalimas“ Sveikatos priežiūrosspecialistė Gruodžio mėn. 5-8 klasių mokiniai

14

 Lankstinukai:,,Netaisyklinga laikysena“,,Akys- mūsų langas į pasaulį“

 

Sveikatos priežiūrosSpecialistė Per mokslo metus 5-6 klasių mokiniai

8 klasės mokiniai

15.

Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir sklaida gimnazijos stende Sveikatos priežiūrosspecialistė Per mokslo metus

 

II. RENGINIAI (šventės, akcijos, viktorinos, konkursai ir kt.)

1.

Sveikatingumo diena „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ B. Dirmeikienė Sausio mėn. 1-4 kl. mokiniai

2.

Vasaris sveikatingumo mėnuo Vasario mėn. 1-4g klasių mokiniai

3.

 Moksleivių rašinių konkursas „Aš noriu, kad mano šeima būtų sveika“ Lietuvių k. mokytojai Vasario mėn. 6-1g kl. mokiniai

4.

Viktorina„Aukime sveiki“

 

Sveikatos priežiūros specialistė.Soc. pedagogė Balandžio mėn 1-4 klasių mokiniai

5.

Viktorina:,,Nebūk kreivas“ Sveikatos priežiūros specialistė.Soc. pedagogė Lapkričio mėn. 5-8 klasių mokiniai

6.

Viktorina: „AIDS verta prisiminti“ Sveikatos priežiūros specialistėSoc. pedagogė Gruodžio mėn. 8-1ga, 1gb, 3g  klasių mokiniai

7.

Veiksmo savaitė be patyčių Sveikatos priežiūros specialistėSoc. pedagogė Kovo mėn. 5-4g klasių mokiniai

8.

Akcija:„Tylos versmė“

 

Sveikatos priežiūros specialistėSoc. pedagogė Balandžio mėn. 1-4g klaių mokiniai

9.

,,Švarių rankų diena“ Sveikatos priežiūros specialistėSoc. pedagogė Gegužės mėn. 1-6 klasių mokiniai

10.

,,Judėkime sveikatos labui“ Sveikatos priežiūros specialistėSoc. pedagogė Gegužės mėn. 5-11klasių mokiniai

11.

Sporto šventė „Kasdien judėti sveika“ Pradinių klasių mokytojai Spalio mėn. Pradinių klasių mokiniai

12.

„ Kuprinė ne pintinė“ Sveikatos priežiūros specialistėSoc. pedagogė Rugsėjo mėn. 1-34-6 klasių mokiniai

13.

Renginys  ,,Nerūkysiu” Sveikatos priežiūros specialistėSoc. pedagogė Gegužės mėn Pagal metodines rekomendacijas

14.

Akcija ,,Karštos arbatos puodelis“ L. Kasparaitė Gruodžio mėn. Mokinių taryba

15.

Pasaulinė sveikatos diena.Olimpinis festivalis „Augti ir stiprėti“

N. Dirmeikienė

Balandžio 13 d.

 1-4 kl. mokiniai, tėvai

16.

Žygis su šiaurietiškom lazdom (Pasaulinei sveikatos dienai pažymėti)

R. Andrulienė

Balandžio mėn Su M. K. Sarbievijaus kultūros c.

17

Siekiame gyventi švarioje aplinkoje. Akcija „ Darom“ 1ga klasės auklėtojaSoc. pedagogė Balandžio mėn 1-12 klasių mokiniai

18.

Sveikatos stovykla V. Šuštauskienė Rugpjūčio mėn. 5-8, 1g-3g klasių mokiniai

19.

Akcija„Į mokyklą – dviračiu“ V. Garbenienė Rugsėjo mėn. 6-8, 1g-4g klasių mokiniai

20.

Viktorina„Daržoves valgyti -sveika“ B. Dirmeikienėvalgyklos vedėja Spalio mėn. Pradinių klasių mokiniai

21.

Akcija „Švari mokykla“ L. Kasparaitė Lapkričio mėn. Mokinių taryba

22.

Atvirukas  draugui „Sveikadienis“ Sveikatos priežiūros specialistė, soc. pedagogė Balandžio mėn. 5-8 klasių mokiniai

23.

Renginys „Sveikuolių sveikuoliai“ Sveikatos priežiūros specialistė, soc. pedagogė Gegužės mėn. Pagal metodines rekomendacijas

III. VEIKLA SU TĖVAIS

1. Žiemos sportinė diena „ Į mišką- ant rogučių su tėčiu ir mama“ Pradinių klasių mokytojai. Vasario mėn. Pradinių klasių mokiniai
2. Sveiko maisto gaminimas- pristatymas „ Sveikiausia mišrainė“ B. Dirmeikienė Balandžio mėn. Pradinių klasių mokiniai
3. Šeimų šventė Klasių vadovai Gegužės mėn. Su M. K. Sarbievijaus kultūros c.
4. Sporto šventė „Sportuojanti šeima- laiminga šeima“ I. Gedvilienė Gegužės mėn. Pradinių klasių mokiniai
5. Paskaitos mokytojų, tėvų susirinkimuose vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais Sveikatos priežiūros specialistė Per mokslo metus
6. Lankstinukų, informacijos rengimas tėvams  sveikatos stiprinimo klausimais. Dailės mokytoja, informacinio centro vadovė Kartą per metus

 

IV. VEIKLA  SU PEDAGOGAIS

1. Psichologinių paskaitų ciklas mokytojams„ Bendravimo su paaugliais ypatumai“ Psichologė Kartą per trimestrą
2. Kvalifikacijos tobulinimas: dalyvavimas seminaruose, konferencijose Sveikatos stiprinimo veiklos darbo grupė nuolat
3. Stendo  „ Tavo sveikata“  leidimas Sveikatos priež. specialistė Kartą per pusmetį
4. Akcija: „Saugokim širdį“ Sveikatos priež. specialistėSoc. pedagogė Rugsėjo mėn.
5. Konsultacijų teikimas sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais mokytojams. Sveikatos priež. specialistė Per mokslo metus
6. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes. Sveikatos priež. specialistė Per mokslo metus

 

V. VEIKLA VIETOS  BENDRUOMENĖJE

1. Užmegzti ir palaikyti ryšius su mokyklomis įsijungusiomis į „Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą“ Direktorė, sveikatos stiprinimo veiklos darbo grupė nuolat
2. Sveikatingumo renginiai kartu su Kražių kultūros centru, dalyvaujant Kražių miestelio bendruomenei. Renginių organizatoriai Pagal šį veiklos planą
3. Bendradarbiauti su Kelmės sveikatos biuru, Kražių ambulatorija, Kelmės savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriumi, Kražių seniūnija, Kražių kultūros centru. Direktorė, sveikatos stiprinimo veiklos darbo grupė  nuolat
4. Informacijos sveikatos klausimais sklaida gimnazijos internetiniame puslapyje, žiniasklaidoje Renginių organizatoriai nuolat
5. Atvirų durų dienos gimnazijoje Gimnazijos administracija Kartą per metus
6. Informuoti mokyklos bendruomenę apie sergamumą užkrečiamosiomis ligomis. Sveikatos priež. Specialistė Kartą per metus

 

_______________________

PARENGĖ

Neformaliojo švietimo skyriaus  vedėja

 

Violeta Šuštauskienė

 

 

 KRAŽIŲ GIMNAZIJA

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

2016 m.

 

 TIKSLAS: Aktyvios ir sveikos bendruomenės kūrimas.

       UŽDAVINIAI:

 1. Vystyti diskusijų kultūrą sveikatos ugdymo klausimais, siekiant įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių.
 2. Gimnazijoje sukurti saugią ir sveiką aplinką mokinių ugdymui.
 3. Organizuoti sveiką gyvenseną skatinančią veiklą.
 4. Plėsti aktyvaus judėjimo formas.
 5. Tobulinti bendruomenės tarpusavio santykius, plėtojant pasitikėjimą ir partnerystę.

VEIKLOS PLANAS

Eil.Nr.

Veikla

 

Atsakingi, vykdytojai

Terminai (data)

Pastabos (lėšos, dalyviai, ……)

 

 1. I.                   VEIKLA SU MOKINIAIS

 

1.

Alkoholio, tabako ir psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programos vykdymas Klasių auklėtojai Pagal klasių auklėtojų planus 1-4, 5- 8, 1g-4g klasių mokiniai

2.

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos vykdymas Klasių auklėtojai Pagal klasių auklėtojų planus 5-8, 1g-4g klasių mokiniai

3.

Klasės valandėlė „Valgau sveikai“

 

Sveikatos priežiūros specialistė,

soc. pedagogė

Spalio mėn.

Lapkričio mėn

1 – 4 klasių mokiniai

5 – 8 klasių mokiniai

4.

Klasės valandėlė „ Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo pasekmės fizinei ir psichinei sveikatai“ Sveikatos priežiūros specialistė,

soc. pedagogė

Lapkričio mėn 2 g – IV g klasių mokiniai

5.

Klasės valandėlė „Būkim švarūs ir tvarkingi“ Sveikatos priežiūros specialistė,

soc. pedagogė

Gegužės mėn. 7 klasės mokiniai

6.

Klasės valandėlė „Sultys – sveikatos šaltinis“ Pradinių klasių mokytojos Lapkričio mėn. 1 – 4 klasių mokiniai

7.

Popietė su stomotologe „Dantukų priežiūra“ Pradinių klasių mokytojos, Kražių ambulatorijos stomotologė Spalio mėn. 1 – 4 klasių mokiniai

8.

Valandėlė „Dienos rėžimas“ Sveikatos priežiūros specialistė Rugėjo mėn. P.u.g. mokiniai

9.

Paskaita „Paauglių požiūris į ankstyvus lytinius santykius“ Visuomenės sveikatos biuro specialistė Kovo mėn. 3g, 4g klasių mokiniai

10.

Tarptautinė Gyvybės diena. Sveikatos priežiūros specialistė Balandžio mėn.

 

1g – 4g klasių mokiniai

11.

Valandėlė: „Tylos versmė“

 

Sveikatos priežiūros specialistė Balandžio mėn.

 

2,3, 4g klasių mokiniai

 

12.

Valandėlė „Saugi vasara – pavojai vasaros atostogų metu“

 

Sveikatos priežiūros specialistė Gegužės  mėn. 3-5 klasių mokiniai

13.

Klasės valandėlė „Plauk rankas – saugok sveikatą“ Sveikatos priežiūros specialistė Gegužės  mėn. P.u.g., 1-2 klasės mokiniai

14.

Klasės valandėlė

,,Netaisyklinga laikysena“

 

Sveikatos priežiūros

specialistė

 

Spalio mėn. 5-6g klasių mokiniai

15.

Klasės valandėlė

„Ir maistas, ir vaistas“

Sveikatos priežiūros

specialistė

Lapkričio mėn. 5-6 klasių mokiniai

16.

Klasės valandėlė

„Kaip apsisaugoti nuo gripo“

Sveikatos priežiūros

specialistė

 

Sausio mėn. P.u.g.  ir 1 klasių mokiniai

17.

Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir sklaida gimnazijos stende Sveikatos priežiūros

specialistė

 

Per mokslo metus
 1. II.                RENGINIAI (šventės, akcijos, viktorinos, konkursai ir kt.)

1.

Vasaris sveikatingumo mėnuo „Sniego skulptūros“ Pradinių klasių mokytojos Vasario mėn. 1-4 klasių mokiniai

2.

Akcija „Judėjimo savaitė“ Organizuojamos judriosios pertraukos Pradinių klasių mokytojos Balandžio mėn, spalio mėn. 1-4 klasių mokiniai

3.

Sporto šventė „Sportuoja visi“ Kūno kultūros mokytojai Spalio mėn. 5 – 8, 1g – 4g klasių mokiniai

4.

Plakatų ir šūkių konkursas Tarptautiniai nerūkymo dienai. Sveikatos priežiūros specialistė,

soc. pedagogė

Lapkričio mėn. 5-8, 1g – 4g klasių mokiniai

5.

Viktorina: „AIDS – geriau žinoti“ Sveikatos priežiūros specialistė,

soc. pedagogė

Gruodžio mėn. 2g – 3g  klasių mokiniai

6.

Veiksmo savaitė be patyčių Sveikatos priežiūros specialistė,

soc. pedagogė

 

Kovo mėn. 5-8, 1g – 4g klasių mokiniai

7.

Akcija:

„Tylos stebuklinga versmė“

 

 

Sveikatos priežiūros specialistė,

soc. pedagogė

Balandžio mėn. 1-4g klasių mokiniai

8.

,,Švarių rankų diena“

 

Sveikatos priežiūros specialistė,

soc. pedagogė

Gegužės mėn. 1-4, 5-6 klasių mokiniai

9.

Akcija „ Kuprinė ne pintinė“

 

Sveikatos priežiūros specialistė,

soc. pedagogė

Rugsėjo mėn. 4, 5-6 klasių mokiniai

10.

Šeimos dienai paminėti moksleivių kūrybinių darbų konkursas “Aš augu sveikoje šeimoje” I. Žaludienė,

lietuvių k. mokytojos

Gegužės mėn. 1- 4, 5 – 8, 1g – 4 g klasių mokiniai

11.

Akcija  ,,Be tabako” Sveikatos priežiūros specialistė,

soc. pedagogė

Gegužės mėn

12.

Akcija „Sveika gyvensena“

Sveikatos dienai paminėti.

Sveikatos priežiūros specialistė,

soc. pedagogė

Balandžio mėn.

1- 4, 5 – 8 klasių mokiniai

13.

Siekiame gyventi švarioje aplinkoje. Akcija „ Darom“ Soc. pedagogė Balandžio mėn. 1- 4, 5 – 8, 1g – 4 g klasių mokiniai

14.

Akcija „Vandens diena“ Sveikatos priežiūros specialistė,

soc. pedagogė

Kovo mėn. 1- 4, 5 – 8 klasių mokiniai

15.

Akcija „Tolerancijos diena“ Sveikatos priežiūros specialistė,

soc. pedagogė

Lapkričio mėn 1- 4, 5 – 8, 1g – 4 g klasių mokiniai

 

III. VEIKLA SU TĖVAIS

1. Pradinių klasių kvadrato turnyras (skirtas mokyklos jubiliejui)

 

B. Dirmeikienė Sausio mėn. Pradinių klasių mokiniai ir tėveliai
2. Pasaulinė sveikatos diena.

Olimpinis festivalis „Augti ir stiprėti“

 

B. Dirmeikienė Balandžio mėn. Pradinių klasių mokiniai ir tėveliai
3. Klasės valandėlė „Sultys – sveikatos šaltinis“ Pradinių klasių mokytojos

 

Lapkričio mėn Pradinių klasių mokiniai ir tėveliai
4. Sporto šventė „Mes sportuojanti šeima“

 

I. Gedvilienė Spalio mėn. Pradinių klasių mokiniai ir tėveliai
5. Viktorina Šeimos dienai paminėti „Kas yra sveikata?“ Sveikatos priežiūros specialistė Gegužės mėn. 5 – 8 klasių mokiniai kartu su tėveliais
6. Paskaitos mokytojų, tėvų susirinkimuose vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais Sveikatos priežiūros specialistė Per mokslo metus
7. Lankstinukų, informacijos rengimas tėvams  sveikatos stiprinimo klausimais.

 

Sveikatos priežiūros specialistė Kartą per metus

 

IV. VEIKLA  SU PEDAGOGAIS

1. Psichologinių paskaitų ciklas mokytojams

„ Bendravimo su paaugliais ypatumai“

Psichologė Kartą per trimestrą
2. Kvalifikacijos tobulinimas: dalyvavimas seminaruose, konferencijose Sveikatos stiprinimo veiklos darbo grupė nuolat
3. Stendo  „ Tavo sveikata“  leidimas Sveikatos priežiūros specialistė Kartą per pusmetį
4. Akcija: „Streso valdymas“ Sveikatos priežiūros specialistė,

soc. pedagogė

Spalio mėn.
5. Konsultacijų teikimas sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais mokytojams. Sveikatos priežiūros specialistė

 

Per mokslo metus
6. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.

 

Sveikatos priežiūros specialistė

 

Per mokslo metus

 

V. VEIKLA VIETOS  BENDRUOMENĖJE

 

1. Užmegzti ir palaikyti ryšius su mokyklomis įsijungusiomis į „Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą“ Direktorė, sveikatos stiprinimo veiklos darbo grupė

 

nuolat
2. Sveikatingumo renginiai kartu su Kražių kultūros centru, dalyvaujant Kražių miestelio bendruomenei.

 

Renginių organizatoriai Pagal šį veiklos planą
3. Bendradarbiauti su Kelmės sveikatos biuru, Kražių ambulatorija, Kelmės savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriumi, Kražių seniūnija, Kražių kultūros centru.

 

 

Direktorė, sveikatos stiprinimo veiklos darbo grupė  nuolat
4. Informacijos sveikatos klausimais sklaida gimnazijos internetiniame puslapyje, žiniasklaidoje Renginių organizatoriai nuolat
5. Atvirų durų dienos gimnazijoje Gimnazijos administracija

 

Kartą per metus
6. Informuoti mokyklos bendruomenę apie sergamumą užkrečiamosiomis ligomis.

 

Sveikatos priežiūros specialistė

 

Kartą per metus

_______________________

PARENGĖ

Neformaliojo švietimo skyriaus  vedėja

 

Irena Žaludienė

 

SUDERINTA

VGK susirinkime

2016 m. sausio 26  d. protokolo Nr. G6-03

 

SUDERINTA

Metodinėje taryboje

 

Sveikatos stiprinimo programa 2017m

Sveikatos programa 2017-2021

 Daugiau informacijos apie Lietuvos svekatą stiprinančių mokyklų tinklo organizuojamus renginius, gerosios patirties aprašus, specialistų sveikos gyvensenos patarimus, įvairios metodinės literatūros rasites svetainėje http://www.smlpc.lt/