Savivalda

Gimnazijos savivalda susideda iš Gimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos ir Mokinių tarybos.

Gimnazijos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokinių tarybos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato Gimnazijos direktoriaus patvirtinti Gimnazijos mokinių Tarybos nuostatai. Gimnazijos mokinių Tarybos nariai yra renkami mokinių klasių susirinkimuos