Priešmokyklinis ugdymas

Informacija atnaujinta 2023-09-20

2023-2024 m. m.

IKIMOKYKLINIO IRPRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Ugdytiniams skiriamos papildomos atostogos

*****

2021-2022 m. m.

Gimnazijoje veikia mišri ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupė. Į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai nuo 3 iki 5 metų.  Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai kalendoriniais metais jam sueina 6 metai.

              Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 (Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V- 1009 redakcija); “Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu”(2014); “Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis”(2015); “Metodinėmis rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo programai rengti”(2006).

                       Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106; Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779; Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93redakcija).

                 Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo trukmė – 640 valandų: 160 dienų, vykdant veiklą  4 valandas per dieną.

                   Mokinių atostogų metu  ugdomoji veikla nevyksta. Ugdytiniams skiriamos papildomos atostogos (10 darbo dienų). Papildomų atostogų laikas ir trukmė:

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi Į mokyklą Atostogų trukmė
2021-11-10 2021-11-12 2021-11-15 3 dienos
2022-03-14 2022-03-18 2022-03-21 5 dienos
2022-04-14 2022-04-15 2022-04-25 2 dienos

Grupėse dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojas, ikimokyklinio ugdymo mokytojas bei mokytojo padėjėjai.