Priešmokyklinis ugdymas

Informacija atnaujinta 2021-02-18

Gimnazijoje veikia mišri ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo grupė. Į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai nuo 3 iki 5 metų.  Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai kalendoriniais metais jam sueina 6 metai.

                                     Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 (Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V- 1009 redakcija); “Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu”(2014); “Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis”(2015); “Metodinėmis rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo programai rengti”(2006).

               Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106; Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779; Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93redakcija).

                                     Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo trukmė – 640 valandų: 160 dienų, vykdant veiklą  4 valandas per dieną.

                                     Mokinių atostogų metu  ugdomoji veikla nevyksta. Ugdytiniams skiriamos papildomos atostogos (10 darbo dienų). Papildomų atostogų laikas ir trukmė:

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi Į mokyklą Atostogų trukmė
2021-01-06 2021-01-11 2021-01-12 4 dienos
2021-03-12 2021-03-19 2021-03-22 6 dienos

Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir pedagogo padėjėjas.