Asmens duomenų apsauga

Informacija atnaujinta 2023-12-19

Asmens duomenų apsauga

KELMĖS RAJONO KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS PRIVATUMO IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

Įsakymas dėl Kelmės r. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo.

Įsakymas dėl Kelmės r. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo

Įsakymas dėl Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos duomenų apsaugos pareigūno paskyrimo

Įsakymas dėl Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos veiklos įrašų tvarkymo aprašas

Duomenų subjektų pagrindinės teisės ir standartizuotos prašymų formos

Jūs turite teisę:

✔  žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
✔  susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis), prašymo forma;

✔  reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis), prašymo forma;

✔  reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam”) (Reglamento 17 straipsnis), prašymo forma, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
  • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

✔  apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

·         asmens duomenys yra netikslūs;

·         asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;

·         duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

·         Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

✔  į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);

✔  nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo.

https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Interneto svetainė: www.ada.lt

Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. ada@ada.lt