Apie ugdymą karjerai

Informacija atnaujinta 2024-03-06

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

SĖKMĖS INDIKATORIUS

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…                                     

Nuo 2013 m. sausio mėn. Kražių gimnazija įsitraukė į projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ (projektą vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras) ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje. Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.
PIT veikla (2008-2012) yra integruota į pagal projektą įkurtą Ugdymo karjerai centrą.

Pagrindiniai dokumentai:
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
Ugdymo karjerai programa  

Nuo 2023 metų:

• NUTARIMAS DĖL PROFESINIO ORIENTAVIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

• ĮSAKYMAS DĖL KARJEROS SPECIALISTŲ IŠSILAVINIMO IR PROFESINIŲ ŽINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 Ugdymo karjerai centro tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

 Uždaviniai:  

• ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

• teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;

• padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

• teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);

• sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;

• organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla).

Ugdymo karjerai programa padės:

 • pažinti karjerai svarbias charakterio savybes;
 • rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją;
 • priimti tinkamus karjeros sprendimus;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas;
 • įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką;
 • suformuos mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Karjeros paslaugos apima:

ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.

karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Ugdymą karjerai mūsų gimnazijoje vykdo karjeros specialistė Audronė P.

Nuo 2023-03-06 trečiadieniais gimnazijoje dirba karjeros specialistė Ilona K.

 Profesijos patarėja teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų, profesinių mokyklų  atstovais ir kitomis organizacijomis bei moko ir padeda naudotis spec. puslapiais internete (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt,  ir kt.).

KARJEROS SPECIALISTĖS (0,25 ETATO) Audronės P.

DARBO GRAFIKAS

2023–2024 M. M.

Dėl individualių konsultacijų laiką galima derinti individualiai.

Ugdymo karjerai koordinacinė grupė:

grupės kuratorė – Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė;

grupės koordinatorė – Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos karjeros specialistė;

nariai:

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos bibliotekininkė;

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos spec. pedagogė;

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos soc. pedagogė;

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos I-IV gimnazijos klasių vadovų atstovė;

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos 1-4 klasių vadovų atstovė;

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos 5-8 klasių vadovų atstovė;

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos Mokinių tarybos pirmininkė.

***

Skirtumai tarp universitetinio, koleginio ir profesinio mokymo.

Naudingos nuorodos:

www.aikos.smm.lt – atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema

www.cvonline.lt – tarptautinės personalo atrankos kompanijos filialas, testai

www.darborinka.lt – Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba

www.manager.lt – darbo paieškos, karjeros ir verslumo portalas

www.egzaminai.lt – nacionalinis egzaminų centras

www.euroguidance.lt – profesijų vadovas

www.europass.lt – informacija apie savęs pristatymą

www.kurstudijuoti.lt – informacija apie studijas

www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija

www.ldb.lt – Lietuvos darbo birža

www.mokslas.lt – Lietuvos mokslas ir studijos

www.profesijupasaulis.lt – gidas į profesijų pasaulį

www.smm.lt – LR švietimo ir mokslo ministerija

www.stojimai.lt – informacija apie studijas, stojimo galimybes

www.studijos.lt – išsami informacija apie mokymąsi Lietuvoje.

Pasiūlymas abiturientams    www. tapkpataisospareigunu.lt

Perspektyviausių XXI-jo amžiaus pirmųjų dešimtmečių specialybių sąrašas (UNESCO prognozė):

 • informacinės technologijos, kompiuteriai ir jų priežiūra;
 • biotechnologijos;
 • ekologija;
 • bankininkystė, finansų analizė;
 • aptarnavimo sferos vadyba;
 • energijos gamyba ir skirstymas;
 • alternatyvioji energetika;
 • statyba, statybinių medžiagų gamyba;
 • cheminės technologijos;
 • transporto pramonė;
 • lengvosios pramonės vadyba.

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

Informacijos apie reikalavimus, stojimą į aukštąsias mokyklas (universitetus ir kolegijas), rasite svetainėje adresu https://bakalauras.lamabpo.lt/, apie stojimą į profesinio rengimo centrus – adresu http://profesinis.lamabpo.lt

Išbandykite balų skaičiuokles: www.lamabpo.lt  http://www.kurstoti.lt/

Naujienas perskaityti galite http://www.kurstoti.lt/

ATMINTINĖ IIIg klasės mokiniams

3G KL. MOKINIAMS: TARPINIŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS

2023-2024 m.m. PUPP tvarkaraštis

ATMINTINĖ ABITURIENTUI 2023

ATMINTINĖ DEŠIMTOKUI 2023

2022-2023 m.m. PUPP tvarkaraštis

2022-2023 m.m. VBE tvarkaraštis