Vizija, misija, filosofija

VIZIJA

Darni ir atvira mokykla, jungianti besimokančią bendruomenę
bendradarbiavimui, pilietiškumui ir kūrybiniams sprendimams.

MISIJA

-ugdanti darnią ir pilietišką asmenybę;
-teikianti bendrojo išsilavinimo pagrindus skirtingų gebėjimų mokiniams;
-siekianti kiekvieno mokinio ir mokyklos pažangos;
-padedanti planuoti ir įgyvendinti karjeros perspektyvas.

VERTYBĖS

Bendradarbiavimassusitarimai visais lygmenimis, formuojantys
pozityvius santykius (sąsajas, ryšius per dalyvavimą grupėse, klubuose ir kituose
dariniuose) tarpusavio pagalbai, patirties sklaidai, kompetencijų tobulinimui ir
savanorystės veiklose.
Atsakomybė – vieningas veikimas kartu, laikantis priimtų susitarimų ir
pastangos, siekiant įgyvendinti išsikeltus tikslus.
Saviraiška – asmeninis indėlis (pasiekimai) įgyvendinant bendruomenės
siekius ir asmeninės karjeros tikslus.

____________________________________________

Asmenybė – sveika, tikslingai siekianti mokymosi pažangos,
savanoriška veikla prisideda prie bendruomenės siekių, didžiuojasi savo mokykla,
bendrauja ir bendradarbiauja grupėse, aktyviai dalyvauja mokyklos valdyme,
teikdama siūlymus.
_________