Laisvos darbo vietos

Informacija atnaujinta 2020-01-16

 

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbiamas atviras konkursas

KELMĖS RAJONO KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS (savivaldybės biudžetinė įstaiga; S.Dariaus ir S.Girėno g. 2, Kražiai, Kelmės raj.;  kodas 190093592) DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

 

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja Gimnazijos priešmokyklinio, pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano rengimą bei įgyvendinimą, užtikrina ugdymo proceso stebėseną, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, mokymosi pagalbos teikimą, koordinuoja Vaiko gerovės komisijos bei Metodinės tarybos darbą, teikia metodinę pagalbą mokiniams bei mokytojams, rengia statistinių duomenų ataskaitas, bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais ir kitais gimnazijos bendruomenės nariais. Teikia siūlymus dėl Gimnazijos veiklos gerinimo, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje. Geba savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės apraše nustatytas funkcijas ir kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

 

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 1,0 etatas.

Atlyginimo koeficientų apribojimai – 5,76-10,48.

 

  1. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

1.3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) švietimo įstaigoje patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;

1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, puikiai išmanyti elektroninio dienyno, Mokinių registro ir kitų informacinių sistemų funkcionalumą;

1.6. žinoti bei išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrojo lavinimo mokyklų veiklą;

1.7. išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokymo tikslus, uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas;

1.8. išmanyti dokumentų valdymą, žinoti dokumentų rengimo taisykles ir raštvedybą;

1.9.išmanyti kokybės vadybos sistemos principus, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

1.10. gebėti užtikrinti mokinių saugumą, emociškai saugią mokymo(si) aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Gimnazijos nustatytą tvarką;

1.11. būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje;

1.12. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą;

1.13. rengti ataskaitas, aiškiai ir sklandžiai komunikuoti teikiant informaciją žodžiu, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

1.14. Pretendento privalumai:

1.14.1. turėti inovatyvių ir interaktyvių ugdymo proceso organizavimo metodų bei priemonių patirtį;

1.14.2. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

 

  1. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

2.1. rengia Mokytojų tarybos ir administracijos posėdžių darbotvarkių projektus ir juos teikia Gimnazijos direktoriui;

2.2. dalyvauja Gimnazijos strateginio plano, metinės veiklos programos ir ugdymo plano rengime;

2.3. koordinuoja ir kontroliuoja Gimnazijos metodinės tarybos darbą, vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui. Teikia pagalbą pedagogams, inicijuoja Gimnazijos metodinių grupių veiklą;

2.4. stebi, analizuoja, vertina dalykų mokytojų darbą, bendradarbiavimą, tikslų pasiekimą, analizuoja ir kaupia informaciją apie ugdymo pokyčius, rengia mokytojų kompetencijų tobulinimo programas;

2.5. analizuoja ir derina  dalykų mokytojų ilgalaikius planus, gali inicijuoti jų koregavimą;

2.6. užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėje sistemoje naudojant taikomąsias programas, teisingumą ir slaptumą;

2.7.  prižiūri dienyną, inicijuoja ugdymo proceso dokumentų rengimą;

2.8. organizuoja ir vykdo pagrindinio ugdymo standartizuotus testus, pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminų vykdymą;

2.9. organizuoja Gimnazijos veiklos įsivertinimą ir pateikia gautus duomenis;

2.10. organizuoja pasitarimus ir kitus renginius savo kompetencijos klausimais;

2.11.sudaro mokinių ir mokytojų pamokų tvarkaraščius, darbo laiko grafikus;

2.12. administruoja Mokinių registrus, atsako už duomenų perdavimą sistemoje KELTAS;

2.13. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, atitinkančias Gimnazijos veiklos kryptis;

2.14.vykdo teisėtus Gimnazijos direktoriaus pavedimus ir užduotis.

 

  1. Pretendentai elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį privalo pateikti:

3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas).

3.2. Asmens dokumento kopiją.

3.3Gyvenimo aprašymą (CV).

3.4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

3.5. Darbo stažą patvirtinančio dokumento kopiją;

  1. 6. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

3.7. Pretendento anketą.

3.8. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo,

neįskaitant konkurso paskelbimo dienos.

3.9.Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuoti asmeniškai (telefonu ir el. paštu).

 

  1. Pretendentų atrankos būdas –testas žodžiu (pokalbis).

 

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 616) 25774

 5.Konkurso paskelbimo data – 2020 m. sausio 16 d.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KONKURSO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS Kon