Mokytojų taryba

Informacija atnaujinta 2021-11-24

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

MOKYTOJŲ TARYBOS PIRMININKĖ – Emilija, mokytoja;

MOKYTOJŲ TARYBOS SEKRETORĖ – Jolanta, mokytoja.