Mokytojų taryba

Informacija atnaujinta 2023-10-03

Mokytojų taryba (išrašas iš Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos nuostatų 2021-09-28)

  1. Gimnazijos Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
  2. Gimnazijos Mokytojų tarybą sudaro visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai.
  3. Gimnazijos Mokytojų tarybai vadovauja visų jos narių atviru balsavimu išrinktas pirmininkas, jam nesant – Mokytojų tarybos sekretorius. Gimnazijos Mokytojų tarybos dokumentus tvarko sekretorius, atviru balsavimu balsų dauguma išrenkamas pirmojo posėdžio metu.
  4. Gimnazijos Mokytojų tarybos nutarimai priimami balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Gimnazijos mokytojų tarybos pirmininko balsas. Į Gimnazijos Mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami kiti asmenys, kitų savivaldos institucijų atstovai. Jie turi patariamojo balso teisę.
  5. Gimnazijos Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas ne rečiau kaip tris kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Gimnazijos Mokytojų tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai tuo metu dirbančių Gimnazijos Mokytojų tarybos narių.
  6. Gimnazijos Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Gimnazijos Mokytojų tarybos pirmininkas.

MOKYTOJŲ TARYBOS PIRMININKĖ – Emilija, mokytoja;

MOKYTOJŲ TARYBOS SEKRETORĖ – Jolanta, mokytoja.

Mokytojų tarybos veiklos planas 2023-2024 m.m.