Istorija

KRAŽIŲ MOKYKLOS ISTORIJA

                    Žemaičių vyskupui Merkeliui Giedraičiui užrašius žemės steigti Kražiuose vienuolyną ir kolegiją, 1608 m. į Kražius atvyko pirmieji jėzuitai. Nuo 1610 m. jau žinoma jėzuitų Missio Crosensis (Kražių misija). 1613 m. Vilniaus vaivada kunigaikštis Mikalojus Radvila – Našlaitėlis padovanojo jėzuitams 1565 m. statytą mūrinę rezidencinę pilį – rūmus ir žemės sklypą, Žemaičių seniūnas Jonas Karolis Chodkevičius užrašė būsimai kolegijai 7 ūkius. 1614 m. įsteigiama Kražių jėzuitų kolegija – pirmoji aukštesnioji mokykla Žemaičiuose. Kražiai tapo švietimo centru. 1616 m. laikinuose mediniuose namuose buvo atidaryta pirmoji – gramatikos klasė. Vienas pirmųjų Kražių kolegijos mokytojų buvo poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus, 1617 – 1619 m. dėstęs poetiką ir sintaksę. Kolegijoje profesoriavo daugybė iškilių jėzuitų, mokėsi apie 250–300 mokinių. Šalia kolegijos veikė aukštoji filosofijos ir teologijos mokykla. Kražių kolegija veikė 1616–1773 m., kol buvo iškelta į Kauną. Tai buvo svarbiausias Žemaitijos švietimo centras, po Vilniaus bene gausiausias Lietuvos jėzuitų provincijos mokslo židinys, savo pajėgumu toli pralenkęs kitas jėzuitų kolegijas. Jis turėjo gausią biblioteką (6000 tomų lotynų, graikų, italų, prancūzų, vokiečių, latvių, hebrajų kalbomis), įspūdingus geologijos ir numizmatikos rinkinius, savo teatrą, profesionalų chorą, pučiamųjų orkestrą. Po jėzuitų ordino panaikinimo 1773 m. Kražiuose liko šešiaklasė gimnazija, 1797–1817 m. čia dėstė Kolainių karmelitai. 1817 m. karmelitams palikus Kražius mokyklą perėmė Vilniaus universitetas ir įkūrė pasaulietinę akademinę mokyklą. Ji veikė 24 metus ir buvo viena svarbiausių vidurinio mokslo švietimo įstaigų to meto Lietuvoje. 1825 m. mokykla reorganizuota į gimnaziją. Joje mokėsi rašytojai D. Poška, A. Strazdas, S. Stanevičius, kalbininkai A. ir J. Juškos, dirbo rašytojas M. Valančius. 1844 m. mokykla buvo perkelta į Kauną. Iškeldinimui reikšmės turėjo tuometinės politinės – istorinės sąlygos: rusinimas, lietuviškų mokyklų uždarymas, jų perkėlimas į centrus.
1919–1936 m. Kražiuose veikė klasikinė gimnazija, kur privaloma buvo lotynų kalba, dirbo daug garsių mokytojų. Vėliau veikė privati, vietos gyventojų ir Kražių valsčiaus išlaikoma mokykla, kurią perėmė ,,Žiburio“ draugija. Nuo 1926 m. Kražiuose mokinių skaičius mažėjo, švietimo ministerija mokyklai sumažino finansavimą. Dėl lėšų stokos nutarta gimnaziją uždaryti. Pastatai buvo perduoti pradžios mokyklai. 1939 m. priimta rezoliucija dėl gimnazijos atkūrimo, tačiau prasidėjus II pasauliniam karui, ekonominei šalies krizei, okupacijoms, gimnazijos atkūrimo viltys žlugo.
1944 m. Kražiuose susirinkusi į Vakarus besitraukianti inteligentija netikėtai atkūrė gimnaziją – perkėlė ją iš Kelmės. Ji gyvavo vos mėnesį, nes artėjant frontui dauguma mokytojų pasitraukė į Vakarus, gimnazija buvo likviduota. 1944 m. Kražiuose įkurta tarybinė 5 klasių progimnazija, kuri 1947 m. peraugo į gimnaziją. 1949 m. ji tapo vidurine mokykla. 1970 metais Kražiuose mokėsi 642 mokiniai. 2005 m. mokyklai pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universitetu, mokykla oficialiai vadinama universiteto partnere. Vidurinė mokykla išleido 58 abiturientų laidas – apie 1400 mokinių.
2006 m. atstatyta istorinė tiesa – Kražių vidurinė mokykla tapo gimnazija. Pagrindiniai atkurtos gimnazijos siekiai yra išlaikyti autentiškumą, atkurti buvusios gimnazijos tradicijas ir jas tęsti naujame gimnazijos kontekste bei siekti pažangos, tapatinantis su garsia, įkvepiančia praeitimi.
2007 m. gimnazijoje atidaroma buvusių mokyklos mokinių garbės galerija. Buvusių mokinių pagalba įsteigiamas mokinių skatinimo fondas.
2008 m. Kražių gimnazija įsijungia į tarptautinius projektus, tampame partneriais su Europos mokyklomis, vykdome tarptautinius projektus su Italija, Vokietija, Bulgarija, Estija, Latvija, Turkija.
2010 m. Mokyklos pastato pirmo aukšto ir stadiono renovavimo darbų pradžia. Baigta 2011 m. balandžio mėn.
2012 m. Kražių gimnazija tampa sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nare. Vienas iš svarbių veiklos krypčių – sudaryti saugias ir sveikas sąlygas mokymuisi ir siekti geresnių mokinių sveikatos rodiklių.
2013 m. Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtinta gimnazijos valdymo organizacinė struktūra, siekiant efektyvesnės ugdymo stebėsenos siekiant mokinių mokymosi pažangos.
2013 m. Kelmės rajono Metų mokytojo nominacija skirta Emilijai Kvietkuvienei, Kražių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei
2015 m. Nacionalinė vertinimo agentūra atliko išorinį gimnazijos veiklos vertinimą, kurio metu nustatytos stipriosios gimnazijos sritys: 1. Tradicijos ir ritualai; 2. Klasių mikroklimatas; 3. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje; 4. Partnerystė su kitomis institucijomis; 5. Mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, sportiniuose renginiuose; 6. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika; 7. Profesinis informavimas ir konsultavimas; 8. Mokyklos vizija, misija ir tikslai; 9. Planų kokybė ir dermė; 10. Lėšų vadyba.
2016 m. Gimnazijai suteiktas Žygimanto Liauksmino vardas. Pilnas pavadinimas: Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija.
2016 m. pradėta pastato antrojo ir trečiojo aukštų renovacijos darbai. Baigta 2016 m. rugpjūčio mėnesį.
2020 m. uždaromas Karklėnų pagrindinio ugdymo skyrius.
2020 m. Įrengta vietinė 60 kW saulės elektrinė ant gimnazijos stogo.
2020 m. Gimnazija dalyvauja nacionalinėje mokyklų tobulinimo programoje „KOKYBĖS KREPŠELIS“ Gautas finansavimas ugdymo tobulinimui ir informacinių technologijų plėtrai, siekiant pagerinti 5 – 8 klasių mokinių gamtamokslinio ugdymo pasiekimus.
2021 m. Gimnazijos nuostatuose įteisinta mokinių nuotolinio mokymo forma.