Aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės rajono partnerinėse mokyklose

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO
PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0059
„AŠTUNTŲ KLASIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS PASIEKIMŲ GERINIMAS
KELMĖS RAJONO PARTNERINĖSE MOKYKLOSE“

Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos

Mokyklų partnerių susitarimas, pagerinti aštuntų klasių mokinių matematikos
pasiekimus, taikant Valdorfo pedagogikos metodų ir modelio elementus, pirmiausia siejamas su
teorinių–praktinių seminarų/užsiėmimų ciklu mokytojų kvalifikacijai kelti ir žinioms įgyti/gilinti
apie Valdorfo pedagogiką, visuminį ugdymą, vaiko vystymosi raidos etapus ir pasiekimus.
Numatoma švietėjiška veikla ir tėvams.
Pasibaigus mokymų sesijai aštuntokų matematikos pamokose dirbs mokytojo
padėjėjas, padėsiantis laiku parinkti tinkamiausią mokymo(-si) būdą (tai vienas iš svarbiausių
Valdorfo pedagogikos principų).
Numatomos ilgosios pamokos (90 min.), kurių metu bus derinamos susikaupimo ir
atsipalaidavimo dalys, integruojami mokomieji dalykai (lietuvių kalba, istorija, geografija, gamta ir
žmogus ir kt.), įvairi kita veikla (pagrindinių dalykų įgūdžių lavinimas žodžiu ir raštu, muzikavimas
ir piešimas bei kt.).
Jungtinė mokytojų darbo grupė parengs aštuntokų praktinio darbo, susijusio su
matematika, organizavimo ir atlikimo veiklos planą, kuriame bus numatyta vizija, projektavimo bei
projektinio atlikimo veiklos, reikalingos medžiagos, terminai.
Taip pat bus parengtas individualios matematinio raštingumo pažangos aplanką,
kuriame mokinys su mokytoju–korepetitoriumi stebės, analizuos ir darys išvadas apie savo
individualią pažangą.
Mokyklose veiks matematikos korepetitorių taškai, kur mokiniams bus sudarytos
sąlygos likviduoti žinių spragas ir/ar gilinti žinias, remiantis mokytojų–korepetitorių
rekomendacijomis.
Užsibrėžtus projekto uždavinius pasieksime įgyvendindami numatytas veiklas,
orientuotas į praktinį matematikos žinių panaudojimą.