UGDYMO ORGANIZAVIMAS NUO 2020 M. KOVO 30 D.

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu mokymo(si) būdu, naudojant virtualią mokymosi aplinką.

Pamokos vyks pagal esamą patvirtintą tvarkaraštį (gimnazijos internetinėje svetainėje).

KEIČIASI PAMOKŲ PRADŽIOS LAIKAS – PAMOKAS PRADEDAME  9.00 VAL.

Mokytojų ir pagalbos specialistų konsultacijos mokiniams vyks pagal patvirtintą konsultacijų grafiką (skelbiamas internetinėje svetainėje).

Dalykų mokytojai ugdymo klausimais konsultuos tėvus kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 9.00 val. telefonu, el. paštu arba TAMO žinute.

Teikia pagalbą ir konsultuoja dėl nuotolinio mokymo:

Dalia Balčiūnienė,   861126368,       komunikacinių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 8.50 val. ;

Rita Andrulienė,      861625774,        nuotolinio mokymo(si) organizavimo klausimais;

Irena Žaludienė,       864668638,        ugdymo proceso koordinavimo klausimais;

Audronė Pociuvienė,    869074395,    nuotolinio mokymo(si) asmens duomenų saugos klausimais.

Su nuotolinio mokymo(si) tvarka susipažinsite TAMO dienyne.