Apie šimtmečio asmenybes

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija, sutikdama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, paskelbė projektą ,,Šimtmečio Kražių asmenybės“. 6-4g klasių mokiniai pusę metų rinko ir sistemino, įformino medžiagą apie 1918-2018 m. Kražiuose gyvenusius, dirbusius žmones, kurie paliko ryškų pėdsaką krašto istorijoje, yra teigiamas pavyzdys jaunimui. Tai kunigai, kultūros ir švietimo atstovai, partizanai, tremtiniai, meno, sporto  veikėjai, šiandien Kražius garsinantys žmonės.

Projekto apibendrinimas – konferencija – sutapo su kalendorinių metų pabaiga, advento laikotarpiu, todėl ji buvo pradėta kalėdinėmis giesmėmis, eilėmis. 6 – 4g klasių mokiniai pristatė surinktą medžiagą. Šeštokai kalbėjo apie Kražių mokyklos šimtmečio pedagogus ir seniūnus (viršaičius). Gimnazijos direktorė Rita Andrulienė buvo pakviesta kalbėti apie šių laikų pedagogų misiją, savo indėlį. Septintokų pasirinkimas buvo medikai ir žurnalistai. Apžvelgusios jų veiklą, septintokės citavo amžininkų, negalėjusių atvykti į konferenciją, mintis. Žurnalistas Česlovas Grencevičius, 1968 m. mokyklą baigęs medaliu, šia proga elektroniniame laiške prabilo eilėmis:  ,,Dabar suskaičiavom lig šimto, bus dar tų skaičių… / Gyvuokit, klestėkit per amžius, lietuviai beigi žemaičiai!”. Gyvenimas lėmė ne vienam iš amžininkų dirbti užsienyje, gyventi toli nuo tėvynės. Viena iš jų – medikė Lina Jurgilaitė-Bakšaitienė. Savo laiške ji rašo: „Esu šeimos gydytoja Londone. Kasdienis gydytojos darbas, nuolatinė kova už pacientų sveikatą, gyvybes, nuolatinis siekis savo pareigą atlikti kuo geriau. Gydau savo tautiečius svetur, tokiu būdu suburdama mažą, šiltą lietuvių bendruomenę“. Aštuntokai ėmėsi tirti visuomenininkų indėlį į Kražių šimtmetį. Jie į konferenciją pakvietė ,,Carito“ organizacijos vadovę Kražiuose Danutę Ambrozaitienę, kuri savo globėjiška veikla yra tikras pilietiškumo pavyzdys. Sporto ir literatūros sritį tyrė 1 klasės gimnazistai. Prisiminti Kražiuose mokyklą baigę arba joje dirbę lengvosios atletikos treneris Pranas Šaučikovas, irkluotojas Algimantas Bagdonavičius, krepšinio teisėjas Antanas Ramanauskas ir kiti. Pristatydamos renginio viešnią – ilgametę Kražių mokytoją Ameliją Miltenienę, devintokės prabilo jos eilėmis: ,,Koks geltonas žydėjimas/ Kražantės vingyje –/ Lyg saulės takas per jūrą…/ Bėga į krantą bangelės,/ Bėga ir gūra…“. A. Miltenienė kalbėjo ir apie savo ,,palikimą“ Kražiuose – septinis savo mokinius, šiandien dirbančius gimnazijoje. Meno ir kultūros atstovus pristatė dešimtokai. Ne vienam buvo naujiena, kad tautodailininkas, senojo drožybos amato puoselėtojas Mėčislovas Ežerskis, gimęs ir augęs prie Kražių, lazdoms ruošinius yra gabenęs ir iš Medžiokalnio. Devintokų pakviesta viešnia Ilona Bakšė-Bumblauskienė, žurnalo ,,Kutis“ autorė ir redaktorė, savo veiklą pristačiusi ne vienoje užsienio šalyje, džiaugėsi jaunų žmonių iniciatyvomis ir linkėjo pozityvių minčių. Vienuoliktokai rinko medžiagą apie šimtmečio dvasininkus, cituodami jų mintis apie vertybes, Kalėdų reikšmę, gerumą. Vienuoliktokų mintis tęsė abiturientai, pristatydami jaunimo indėlį į Kražių šimtmetį, svarbiausiais darbais  minėdami praeitame amžiuje „Pavasarininkų“ draugijos narių rengtas šventes, gegužines, konkursus, kurie praplėtė Kražiuose gyvenančių žmonių kultūrinę pasaulėžiūrą, ir vieną jų rėmėją – kunigą Stanislovą Rimkų, kuris savo gyvybę paaukojo dėl idėjos – Lietuvos laisvės.

Prie konferencijos temos derėjo 2018 m. gimnazijos mokinių ­– vertybių nominantų – paskelbimas ir apdovanojimas. Išrinkti Metų vertybių nominantus tapo gimnazijos tradicija, sutampanti su gražiausių metų švenčių – Kalėdų – laukimu, adventu. Kaip ir kokios vertybės buvo renkamos, adventiniame 6-4g klasių renginyje–konferencijoje paskelbė skyriaus vedėja Irena Žaludienė. Abituriento Roko Lioniko sukurtame filmuke nominantai, jų klasių auklėtojos, draugai pasidalino mintimis apie veiklumą, atsakingumą ir pilietiškumą. Šių nominacijų savininkais šiemet gimnazijos bendruomenė išrinko Akvilę Staražinskaitę (2g kl.) ir šeštokę Emiliją Gedvilaitę (Metų veiklumas), Meidą Gečaitę (2g kl.) ir penktokę Mildą Gerčaitę (Metų atsakingumas), Eigilę Baršytę (8 kl.) ir 3g klasės mokinį Žygimantą Bagdoną (Metų pilietiškumas). Jie gimnazijos direktorės Ritos Andrulienės apdovanoti atminimo dovanėlėmis – knygomis. Direktorė taip pat dėkojo konferencijos pranešimų rengėjams, jų klasių auklėtojoms – Gintarei Verygaitei, Jolantai Bakutienei, Violetai Šniaukštienei, Audronei Pociuvienei, Linai Kasparaitei, Nijolei Partauskienei, muzikos mokytojai Eglei Dambrauskienei ir projekto sumanytojai ir rengėjai – šių eilučių autorei.

Konferencijos rezoliucijoje nuskambėjo mintis, kad pristatyti žmonės ir jų darbai – tik dalis asmenybių, todėl gimnaziją plės ir aktyvins veiklą, rinkdama medžiagą apie Kražių žmones, garsindama jų indėlį.

Emilija Kvietkuvienė, mokytoja